Ze względu na warunki atmosferyczne – płazy pozostają w hibernacji. Nie obserwowano osobników herpetofauny na terenie ani w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy. Nie mniej zamontowano płotki herpetologiczne, aby zapobiec wtargnięciu płazów lub gadów na teren budowy w sytuacji, gdy zwierzęta te obudzą się ze snu zimowego. Ustawione płotki zostały pochylone w kierunku „na zewnątrz” placu budowy, co utrudni przedostawanie się płazów na teren budowy, a jednocześnie ułatwi ewentualną ucieczkę płazów, które mogłyby znaleźć się na terenie, na którym prowadzone będą prace budowlane. W dalszej kolejności, gdy hibernacja płazów zakończy się, nastąpi ich przeniesienie z okolic terenu budowy przez herpetologów na tereny bezpieczne.