Ze względu na sprzyjające warunki pogodowe płazy kontynuowały rozpoczęte w marcu masowe wędrówki do miejsc rozrodu. Pracownicy nadzoru przyrodniczego w kwietniu odłowili z terenu budowy, a następnie przenieśli do siedlisk zastępczych:

759 osobników żaby trawnej,

356 osobników żaby moczarowej,

2850 osobników ropuchy zwyczajnej,

354 osobniki żab zielonych

134 osobniki grzebiuszki ziemnej,

268 osobników traszki zwyczajnej,

17 osobników żmii zygzkowatej,

4 osobniki zaskrońca zwyczajnego.

Zwierzęta zostały odłowione przy użyciu rękawic lub siatki herpetologicznej, a następnie umieszczone w wentylowanym pojemniku i przeniesione oraz jak najszybciej wypuszczone.

Podczas prac ziemnych przy budowie obwodnicy (odhumusowanie terenu) nadzór archeologiczny natknął się na obiekty archeologiczne z okresu wpływów rzymskich oraz pochodzące z wczesnej epoki żelaza. Są to ślady palenisk oraz elementy ceramiki.

Oba stanowiska znajdują się w okolicach Tomaszkowa. Na chwilę obecną znaleziska nie powodują komplikacji podczas pozostałych robót wykonawcy ani jakichkolwiek opóźnień w pracach nad inwestycją.

 

 

Informujemy, że od 29 kwietnia od godz. 10:00 na DK51 wykonawca wprowadza zmianę organizacji ruchu. Dotyczy ona zawężenia pobocza jezdni prawej w stronę Olsztyna w km od 94+500 od 95+000 (Tomaszkowo) na czas budowy objazdu. Jednocześnie informujemy, że na tym odcinku zacznie obowiązywać ograniczenie prędkości do 70 km/h.

11 kwietnia odbyła się VII rada budowy, w której udział wzięli przedstawiciele wykonawcy, konsultanta i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podczas spotkania wykonawca przedstawił postęp prac na obwodnicy przy zadaniu 1, a także plan robót na następny miesiąc.

W marcu, poza pracami projektowymi, zostały wykonane przede wszystkim roboty związane z wykonaniem tymczasowych placów składowych i dróg technologicznych w ich rejonie (km 1+500, 3+100, 4+500).

W następnym miesiącu wykonawca planuje kontynuować roboty związane z placami składowymi, tymczasowymi przyłączami energetycznymi na potrzeby zasilania tych placów, dostawę materiałów nasypowych, rozbiórkę kolidujących ogrodzeń oraz reklam przydrożnych. Wykonawca rozpocznie także odhumusowanie w śladzie trasy głównej km 1+500 do 3+000 oraz 6+500 do 7+500.

Ustalono termin następnej rady budowy na 9 maja.

Mimo ustawionych wzdłuż trasy budowanej obwodnicy płotków herpetologicznych, części zwierząt udaje się przedostać na teren budowy. Wiosną, po zimowym przebudzeniu, płazy rozpoczynają wędrówkę do miejsc lęgowych, gdzie będą mogły złożyć skrzek. Instynkt jest tak silny, że mimo ustawionych wzdłuż trasy budowanej obwodnicy płotków herpetologicznych, niektórym zwierzętom udaje się przedostać na teren budowy, w miejscach, gdzie trasa przecina szlak ich podróży.

Herpetolodzy z nadzoru inwestycji codziennie zbierają płazy do pojemników i przenoszą je w pobliże oczek wodnych w okolicach Tomaszkowa.

Dziennie łapią od kilkunastu do kilkudziesięciu sztuk, najczęściej ropuchy szare – gatunek prawnie chroniony w Polsce.

21 marca odbyła się kolejna, VI Rada Budowy. Podczas spotkania wykonawca przedstawił m.in. harmonogram robót na następny miesiąc i złożył raport miesięczny z wykonania prac w lutym. Zostały zakończone roboty związane z wycinką drzew i krzewów oraz karczowaniem pni i korzeni. Zakończone zostały roboty związane z wygrodzeniem kompleksów leśnych i wykonaniem płotków herpetologicznych. Został ustalony kolejny termin Rady Budowy na 11 kwietnia.

Ze względu na warunki atmosferyczne – płazy pozostają w hibernacji. Nie obserwowano osobników herpetofauny na terenie ani w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy. Nie mniej zamontowano płotki herpetologiczne, aby zapobiec wtargnięciu płazów lub gadów na teren budowy w sytuacji, gdy zwierzęta te obudzą się ze snu zimowego. Ustawione płotki zostały pochylone w kierunku „na zewnątrz” placu budowy, co utrudni przedostawanie się płazów na teren budowy, a jednocześnie ułatwi ewentualną ucieczkę płazów, które mogłyby znaleźć się na terenie, na którym prowadzone będą prace budowlane. W dalszej kolejności, gdy hibernacja płazów zakończy się, nastąpi ich przeniesienie z okolic terenu budowy przez herpetologów na tereny bezpieczne.

W lutym wykonawca prowadził prace związane z usuwaniem karp pozostałych po wycince drzew w ubiegłych miesiącach. Kompleksy leśne zostały wygrodzone na czas budowy za pomocą siatki leśnej, aby zabezpieczyć roślinność i powierzchnie zadrzewione przed zniszczeniem przez maszyny budowlane.       

21 marca to data rozpoczęcia głównych robót budowlanych. Od listopada trwały prace związane z wycinką i karczowaniem drzew i krzewów oraz zdejmowanie humusu. Po dokładnym wytyczeniu trasy przez geodetów, już pod koniec marca możliwe będzie wjechanie ciężkiego sprzętu na teren budowy.

Strony