16 stycznia 2017 roku w siedzibie konsultanta odbyła się 16 Rada Budowy. Tak jak dotychczas wykonawca przedstawił podczas spotkania plan robót na następny miesiąc oraz postęp prac, których dokonał w miesiącu ubiegłym. Tak jak w poprzednim miesiącu główne roboty odbywały się na obiektach mostowych, przepustach i OUD.

Dodajmy, że do końca 2016 roku upłynęło już 470 dni od czasu podpisania umowy z wykonawcą na budowę obwodnicy zadanie 1.

W grudniu na placu budowy pracowało średnio 155 robotników budowlanych dziennie oraz 90 sztuk sprzętu i pojazdów budowlanych (koparki, dźwig, walec, spycharka, wozidło, samochody ciężarowe).

12 grudnia odbyła się 15 Rada Budowy z udziałem przedstawicieli konsultanta, wykonawcy i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonawca przedstawił zakres robót, które zostały wykonane w listopadzie, a także plan robót na kolejny miesiąc.

Wśród najważniejszych robót, jakie odbyły się w ubiegłym miesiącu, było wykonanie ścian żelbetowych i stropów w budynku aministracyjnym, warsztatowo-garażowym, portierni i budowa kanalizacji deszczowej w OUD.

Główne roboty odbywały się także na obiektach. PZD1A - beton fundamentów w deskowaniu i beton podpór. WS1 - beton podpór i beton ustroju niosącego. WD3 - montaż konstrukcji stalowej. WS4 - beton podpór i ustroju niosącego oraz sączki odwadniające izolację. WS5 - beton fundamentów w deskowaniu, beton podpór i zbrojenie betonu oraz ścianki szczelne działowe, izolacja powłokowa asfaltowa. WS6, zbrojenie betonu, beton podpór, zasypanie wykopów, przestrzeni za ścianami i wykonanie nasypów przy obiekcie. WS7 - zbrojenie betonu, beton fundamentów, próbne obciążenie pali. WD8 beton fundamentów, beton podpór. WD9 - wykopy, beton fundamentów. WD10 - próbne obciążenia pali, beton klas niższych w deskowaniu. WD11 - beton fundamentów, beton podpór, zasypanie wykopów, przestrzeni za ścianami konstrukcji i wykonanie nasypów przy obiekcie. Na przejściach ekologicznych odbywało się również głównie betonowanie wraz z izolacją oraz zbrojenie betonu.

Ustalono datę kolejnej Rady Budowy na 16 stycznia.

 

14 listopada w siedzibie Konsultanta odbyła się 14 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót drogowych i projektowych, które wykonał w październiku, a także plan robót na kolejny miesiąc.

W październiku roboty odbywały się głównie na obiektach mostowych i przepustach oraz na OUD. Roboty ziemne, jakie zostały wykonane w poprzednim miesiącu to: stabilizacja gruntu cementem, stabilizacja warstw nasypów i odhumusowanie w km od 0+000 do 1+450. Na OUD powstała m.in. konstrukcja ścian, instalacja sanitarna i deszczowa.

Jeśli chodzi o roboty mostowe były to: PZD1 - beton fundamentów i podpór, beton ustroju niosącego, zbrojenie betonu. WS1 - betonowanie ustroju niosącego i betonowanie podpór. WD3 - beton podpór. WS4 - beton podpór, sączki odwadniające izolację, montaż konstrukcji stalowej ustroju nośnego. WS5 - wykopy w gruntach nieskalistych, beton fundamentów, zbrojenie betonu, ścianki szczelne stalowe. WS6 - zbrojenie betonu i beton podpór. WS7 - wykopy w gruntach nieskalistych, beton klas niższych w deskowaniu, zbrojenie betonu, próbne obciążenia pali. WD8 - wykopy w gruntach nieskalistych, beton klas niższych, zbrojenie betonu, beton fundamentów w deskowaniu, deskowanie pod beton wyrównawczy podpór P1, P2 i P3. WD9 - wykopy i zbrojenie betonu. WD10 - próbne obciążenia pali, beton klas niższych. WD11 - beton fundamentów w deskowaniu, zbrojenie betonu, izloacja powłokowa asfaltowa.

Wykonawca zwrócił też uwagę na to, że z powodu uciążliwych opadów, wszelkie roboty drogowe i na obiektach były znacznie utrudnione.

W dalszej części Rady, przedstawił plan robót i prac projektowych na kolejny miesiąc.

Na budowie w październiku wraz ze wszystkimi usługodawcami i podwykonawcami pracowało 363 osoby wraz z 155 sztukami sprzętu budowlanego.

Termin następnej Rady Budowy ustalono na 12 grudnia.

Dobra wiadomość dla mieszkańców Kupyp i okolic. W poniedziałek (24 października) nastąpi otwarcie fragmentu drogi powiatowej nr 1457N w stronę Naterek, (tuż za budowanym wiaduktem WS3), która od pewnego czasu była zamknięta dla ruchu.

Od tego czasu mieszkańcy będą mogli korzystać z tymczasowej drogi technicznej, okalającej miejsce budowy obiektu.

10 października odbyła się XIII Rada Budowy.

W dalszym ciągu, podobnie jak w ubiegłym miesiącu, główne roboty odbywały się na obiektach mostowych. Na PZD1 i WS1 wykonano zbrojenie i betonowanie fundamentów w deskowaniu, dodatkowo na obiekcie WS1 położono izolację powłokową asfaltową. Obiekt WD3 – zasypanie wykopów, wykonanie nasypów oraz zbrojenie betonu. Obiekt WS4 – zbrojenie betonu i betonowanie fundamentów w deskowaniu oraz wykonanie nasypów. Obiekt WS5 – przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Obiekt WS6 – zbrojenie i betonowanie fundamentów, położenie izolacji powłokowej asfaltowej. Obiekt WD9 – wykopy w gruntach nieskalistych. Obiekt WD11 – zbrojenie i betonowanie fundamentów.

Poza tym roboty wykonywano na przejściach ekologicznych małych. We wrześniu kontynuowano roboty związane z budową OUD w Tomaszkowie.

Na poszczególnych odcinkach nadal odbywa się stabilizacja gruntu.

Inne roboty to m.in. przygotowanie tymczasowej drogi dojazdowej z płyt betonowych do pól należących do UWM w Tomaszkowie.

W październiku na placu budowy zatrudnionych było: 68 operatorów maszyn, 60 kierowców i 156 robotników budowlanych.

Następna Rada Budowy odbędzie się 14 listopada.

W okolicach Tomaszkowa na odcinku około km 9+000 (węzeł Olsztyn-Południe) na odhumusowanym obszarze, odkryto kilka obiektów archeologicznych oraz ślady warstwy akumulacyjnej zawierającej materiał zabytkowy. Odsłonięto pozostałości obiektów archeologicznych i warstwy akumulacyjnej, związane z wczesną epoką żelaza. Na terenie tym okryto 10 fragmentów ceramiki naczyniowej.

Obszar, na którym wstrzymano prace ziemne, wynosi 21 arów.

Dalsze prace archeologiczne na tym terenie nie wpłyną na czas realizacji robót budowlanych na węźle Olsztyn-Południe.

12 września w siedzibie inżyniera kontraktu odbyła się XII Rada Budowy.

Wykonawca przedstawił najważniejsze roboty, jakie wykonał w sierpniu. Te główne, poza wymianą gruntu i stabilizacją terenu na poszczególnych odcinkach odbywały się na obiektach mostowych. Na PZD 1 rozpoczęto betonowanie fundamentów wraz ze zbrojeniem. Podobne roboty wykonano na obiektach WS1, WD3 i WD4, WS6 oraz WD11. Prace toczyły się także na poszczególnych przepustach – przejściach ekologicznych,- było to głównie zbrojenie i betonowanie.

Kontynuowano roboty na OUD Tomaszkowo w postaci szalowania ścian fundamentowych budynku portierni, budynku warsztatowo-garażowego oraz budynku administracji.

Pozostałe prace wykonane przez wykonawcę w sierpniu to: przegląd i naprawa tymczasowych ogrodzeń leśnych, likwidacja zastoisk wodnych, odpompowywanie wody z placu budowy.

Ustalono datę kolejnej Rady Budowy na 10 października.

W ramach zadania 1 Obwodnicy Olsztyna powstaną 22 przejścia ekologiczne:

- w km 0+125 DK16 nad drogą wybudowane zostanie przejście dla zwierząt dużych o szerokości 50 m zapewniające ciągłość krajobrazu, obszarów siedliskowych i korytarza ekologicznego. Powierzchnia przejścia będzie umożliwiała wzrost roślinności, zostaną tu posadzone rośliny krzewiaste oraz drzewa gatunków rodzimych. Na krawędzi obiektu zamontowane zostaną drewniane ekrany przeciwolśnieniowe, połączone na dojściach do obiektu z ogrodzeniami naprowadzającym, co ułatwi zwierzętom znalezienie przejścia,

- w km 5+885 w ciągu nowoprojektowanej trasy DK-16 powstanie przejście dla zwierząt średnich o szerokości min. 10m i wysokości 3,5m, zespolone z projektowaną nieutwardzoną drogą polną DD13. Dojście do przejścia zostanie obsadzone krzewami, ułożone zostaną także kłody i karpy. Obiekt wyposażony zostanie w ekrany przeciwolśnieniowe,

- 20 przepustów pełniących funkcję przejść dla płazów i małych zwierząt o łącznej długości 795,96 m, o świetle od 2,00m x 1,50m do 4,50m x 1,50m. Swobodne przemieszczanie się ułatwi: w przypadku przejść ,,suchych” – ułożona na dnie przepustu nawierzchnia gruntowa o gr. 0,20m, natomiast w przejściach zespolonych ze ściekiem - obustronnie zamontowane półki pokryte gruntem.. Całość zostanie połączona z terenem, a na dojściach do obiektów zamontowane zostaną płotki naprowadzające, ułatwiające zwierzętom dotarcie i pokonanie przeszkody.

16 sierpnia 2016 roku w siedzibie konsultanta odbyła się XI Rada Budowy. Wykonawca przedstawił wykaz wykonanych prac i robót w lipcu, a także plan na sierpień.

W lipcu wykonawca w dalszym ciągu pracował przy budowie Obwodu Utrzymania Drogowego przy S51, wymianie gruntu, zaczęto roboty przy przejściach ekologicznych – były to głównie wykopy i zbrojenie fundamentów, a także roboty przy obiektach od WS 1 do WS 5.

Na sierpień zaplanowane jest głównie wykonywanie wykopów i nasypów, dalsza wymiana gruntu, a także wzmocnienie podłoża i nawierzchni kruszywowej na drogach technologicznych. Jeśli chodzi o obiekty, to będzie to głównie zbrojenie fundamentów i betonowanie podpór – od WS 1 do WS 6. Od WS 7 do WD 11 będą to głównie prace przygotowawcze i organizacja zaplecza budowy. Planowane są także dalsze roboty związane z budową przejść ekologicznych. Warto dodać, że na I odcinku obwodnicy zostanie zbudowanych łącznie 17 przejść mokrych, suchych i mieszanych.

Podczas Rady ustalono termin następnego spotkania na 12 września.

Uwaga kierowcy. 17 sierpnia 2016 roku nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu. Będzie polegała ona na zawężeniu jezdni z przesunięciem jej przekroju na stumetrowym odcinku DK16 w km 132+300 - 132+400. Na tym odcinku będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Strony