10 października odbyła się XIII Rada Budowy.

W dalszym ciągu, podobnie jak w ubiegłym miesiącu, główne roboty odbywały się na obiektach mostowych. Na PZD1 i WS1 wykonano zbrojenie i betonowanie fundamentów w deskowaniu, dodatkowo na obiekcie WS1 położono izolację powłokową asfaltową. Obiekt WD3 – zasypanie wykopów, wykonanie nasypów oraz zbrojenie betonu. Obiekt WS4 – zbrojenie betonu i betonowanie fundamentów w deskowaniu oraz wykonanie nasypów. Obiekt WS5 – przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Obiekt WS6 – zbrojenie i betonowanie fundamentów, położenie izolacji powłokowej asfaltowej. Obiekt WD9 – wykopy w gruntach nieskalistych. Obiekt WD11 – zbrojenie i betonowanie fundamentów.

Poza tym roboty wykonywano na przejściach ekologicznych małych. We wrześniu kontynuowano roboty związane z budową OUD w Tomaszkowie.

Na poszczególnych odcinkach nadal odbywa się stabilizacja gruntu.

Inne roboty to m.in. przygotowanie tymczasowej drogi dojazdowej z płyt betonowych do pól należących do UWM w Tomaszkowie.

W październiku na placu budowy zatrudnionych było: 68 operatorów maszyn, 60 kierowców i 156 robotników budowlanych.

Następna Rada Budowy odbędzie się 14 listopada.

W okolicach Tomaszkowa na odcinku około km 9+000 (węzeł Olsztyn-Południe) na odhumusowanym obszarze, odkryto kilka obiektów archeologicznych oraz ślady warstwy akumulacyjnej zawierającej materiał zabytkowy. Odsłonięto pozostałości obiektów archeologicznych i warstwy akumulacyjnej, związane z wczesną epoką żelaza. Na terenie tym okryto 10 fragmentów ceramiki naczyniowej.

Obszar, na którym wstrzymano prace ziemne, wynosi 21 arów.

Dalsze prace archeologiczne na tym terenie nie wpłyną na czas realizacji robót budowlanych na węźle Olsztyn-Południe.

12 września w siedzibie inżyniera kontraktu odbyła się XII Rada Budowy.

Wykonawca przedstawił najważniejsze roboty, jakie wykonał w sierpniu. Te główne, poza wymianą gruntu i stabilizacją terenu na poszczególnych odcinkach odbywały się na obiektach mostowych. Na PZD 1 rozpoczęto betonowanie fundamentów wraz ze zbrojeniem. Podobne roboty wykonano na obiektach WS1, WD3 i WD4, WS6 oraz WD11. Prace toczyły się także na poszczególnych przepustach – przejściach ekologicznych,- było to głównie zbrojenie i betonowanie.

Kontynuowano roboty na OUD Tomaszkowo w postaci szalowania ścian fundamentowych budynku portierni, budynku warsztatowo-garażowego oraz budynku administracji.

Pozostałe prace wykonane przez wykonawcę w sierpniu to: przegląd i naprawa tymczasowych ogrodzeń leśnych, likwidacja zastoisk wodnych, odpompowywanie wody z placu budowy.

Ustalono datę kolejnej Rady Budowy na 10 października.

W ramach zadania 1 Obwodnicy Olsztyna powstaną 22 przejścia ekologiczne:

- w km 0+125 DK16 nad drogą wybudowane zostanie przejście dla zwierząt dużych o szerokości 50 m zapewniające ciągłość krajobrazu, obszarów siedliskowych i korytarza ekologicznego. Powierzchnia przejścia będzie umożliwiała wzrost roślinności, zostaną tu posadzone rośliny krzewiaste oraz drzewa gatunków rodzimych. Na krawędzi obiektu zamontowane zostaną drewniane ekrany przeciwolśnieniowe, połączone na dojściach do obiektu z ogrodzeniami naprowadzającym, co ułatwi zwierzętom znalezienie przejścia,

- w km 5+885 w ciągu nowoprojektowanej trasy DK-16 powstanie przejście dla zwierząt średnich o szerokości min. 10m i wysokości 3,5m, zespolone z projektowaną nieutwardzoną drogą polną DD13. Dojście do przejścia zostanie obsadzone krzewami, ułożone zostaną także kłody i karpy. Obiekt wyposażony zostanie w ekrany przeciwolśnieniowe,

- 20 przepustów pełniących funkcję przejść dla płazów i małych zwierząt o łącznej długości 795,96 m, o świetle od 2,00m x 1,50m do 4,50m x 1,50m. Swobodne przemieszczanie się ułatwi: w przypadku przejść ,,suchych” – ułożona na dnie przepustu nawierzchnia gruntowa o gr. 0,20m, natomiast w przejściach zespolonych ze ściekiem - obustronnie zamontowane półki pokryte gruntem.. Całość zostanie połączona z terenem, a na dojściach do obiektów zamontowane zostaną płotki naprowadzające, ułatwiające zwierzętom dotarcie i pokonanie przeszkody.

16 sierpnia 2016 roku w siedzibie konsultanta odbyła się XI Rada Budowy. Wykonawca przedstawił wykaz wykonanych prac i robót w lipcu, a także plan na sierpień.

W lipcu wykonawca w dalszym ciągu pracował przy budowie Obwodu Utrzymania Drogowego przy S51, wymianie gruntu, zaczęto roboty przy przejściach ekologicznych – były to głównie wykopy i zbrojenie fundamentów, a także roboty przy obiektach od WS 1 do WS 5.

Na sierpień zaplanowane jest głównie wykonywanie wykopów i nasypów, dalsza wymiana gruntu, a także wzmocnienie podłoża i nawierzchni kruszywowej na drogach technologicznych. Jeśli chodzi o obiekty, to będzie to głównie zbrojenie fundamentów i betonowanie podpór – od WS 1 do WS 6. Od WS 7 do WD 11 będą to głównie prace przygotowawcze i organizacja zaplecza budowy. Planowane są także dalsze roboty związane z budową przejść ekologicznych. Warto dodać, że na I odcinku obwodnicy zostanie zbudowanych łącznie 17 przejść mokrych, suchych i mieszanych.

Podczas Rady ustalono termin następnego spotkania na 12 września.

Uwaga kierowcy. 17 sierpnia 2016 roku nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu. Będzie polegała ona na zawężeniu jezdni z przesunięciem jej przekroju na stumetrowym odcinku DK16 w km 132+300 - 132+400. Na tym odcinku będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h.

W związku z rozpoczynającą się budową obiektu WD10, 9 sierpnia 2016 r. o godz. 12, wykonawca zamierza wprowadzić czasową zmianę organizacji ruchu. Polegać ma ona na zawężeniu jezdni S51 i przesunięciu ruchu do lewej krawędzi na odcinku jednego kilometra. (od km 95+350 do km 96+300). Jest odcinek przy skrzyżowaniu z drogą powiatową 1375N (wjazd do Tomaszkowa).

18 lipca odbyła się wizyta studyjna na budowie obwodnicy zadanie 1. Gości powitał dyrektor kontraktu Jerzy Sobolewski w towarzystwie Szymona Marciniaka, kierownika robót.

Pierwszym punktem była wytwórnia masy bitumicznej w km 8+850. Potem dziennikarze przejechali drogami technologicznymi do km 5+500, gdzie odbywa się wymiana gruntu oraz do km 3+200, gdzie wymiana gruntu jest na ukończeniu. Kolejnym punktem programu był obiekt WD 3 w km 2+500, gdzie obecnie odbywa się montowanie zbrojenia.

Dziennikarzy interesowało m.in. kiedy wykonawca zacznie roboty związane z nakładaniem masy bitumicznej. Padło także pytanie ile dziennie ton żwiru jest przewożonych na budowie.

Kolejna wizyta studyjna planowana jest na przełomie października i listopada.

11 lipca odbyła się kolejna Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót, które zostały wykonane w poprzednim miesiącu a także plan robót na bieżący miesiąc.

W czerwcu kontynuowano roboty przy wymianie lub zagęszczeniu gruntu na wybranych odcinkach od km 0+150 do km 6+700. Wykonano przebudowy kolizji elektroenergetycznych i wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych. Wykonawca zaczął intensywne roboty przy budowie WD 3, takie jak przede wszystkim wykopy i zbrojenie. Zakończył też budowę bypassa z nawierzchnią z betonu asfaltowego w ciągu drogi S51 przy obiekcie WD 9.

W bieżącym miesiącu wykonawca będzie kontynuował roboty związane z wymianą lub zagęszczaniem gruntu oraz roboty przygotowawcze przy obiektach WS 1, WD 3 i WS 4.

20 lipca 2016 roku o godz. 10:00 nastąpi zmiana organizacji ruchu na S51 od km 95+370 do km 95+130 w miejscowości Tomaszkowo. W związku z planowanym rozpoczęciem robót związanych z budową wiaduktu WD 9 ten odcinek jezdni zostanie zamknięty, a ruch będzie odbywał się przez tymczasowy bypass. W tym miejscu będzie też obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Strony