Aktualności

W ramach zadania 1 Obwodnicy Olsztyna powstaną 22 przejścia ekologiczne:

- w km 0+125 DK16 nad drogą wybudowane zostanie przejście dla zwierząt dużych o szerokości 50 m zapewniające ciągłość krajobrazu, obszarów siedliskowych i korytarza ekologicznego. Powierzchnia przejścia będzie umożliwiała wzrost roślinności, zostaną tu posadzone rośliny krzewiaste oraz drzewa gatunków rodzimych. Na krawędzi obiektu zamontowane zostaną drewniane ekrany przeciwolśnieniowe, połączone na dojściach do obiektu z ogrodzeniami naprowadzającym, co ułatwi zwierzętom znalezienie przejścia,

- w km 5+885 w ciągu nowoprojektowanej trasy DK-16 powstanie przejście dla zwierząt średnich o szerokości min. 10m i wysokości 3,5m, zespolone z projektowaną nieutwardzoną drogą polną DD13. Dojście do przejścia zostanie obsadzone krzewami, ułożone zostaną także kłody i karpy. Obiekt wyposażony zostanie w ekrany przeciwolśnieniowe,

- 20 przepustów pełniących funkcję przejść dla płazów i małych zwierząt o łącznej długości 795,96 m, o świetle od 2,00m x 1,50m do 4,50m x 1,50m. Swobodne przemieszczanie się ułatwi: w przypadku przejść ,,suchych” – ułożona na dnie przepustu nawierzchnia gruntowa o gr. 0,20m, natomiast w przejściach zespolonych ze ściekiem - obustronnie zamontowane półki pokryte gruntem.. Całość zostanie połączona z terenem, a na dojściach do obiektów zamontowane zostaną płotki naprowadzające, ułatwiające zwierzętom dotarcie i pokonanie przeszkody.

, ,

16 sierpnia 2016 roku w siedzibie konsultanta odbyła się XI Rada Budowy. Wykonawca przedstawił wykaz wykonanych prac i robót w lipcu, a także plan na sierpień.

W lipcu wykonawca w dalszym ciągu pracował przy budowie Obwodu Utrzymania Drogowego przy S51, wymianie gruntu, zaczęto roboty przy przejściach ekologicznych – były to głównie wykopy i zbrojenie fundamentów, a także roboty przy obiektach od WS 1 do WS 5.

Na sierpień zaplanowane jest głównie wykonywanie wykopów i nasypów, dalsza wymiana gruntu, a także wzmocnienie podłoża i nawierzchni kruszywowej na drogach technologicznych. Jeśli chodzi o obiekty, to będzie to głównie zbrojenie fundamentów i betonowanie podpór – od WS 1 do WS 6. Od WS 7 do WD 11 będą to głównie prace przygotowawcze i organizacja zaplecza budowy. Planowane są także dalsze roboty związane z budową przejść ekologicznych. Warto dodać, że na I odcinku obwodnicy zostanie zbudowanych łącznie 17 przejść mokrych, suchych i mieszanych.

Podczas Rady ustalono termin następnego spotkania na 12 września.

Uwaga kierowcy. 17 sierpnia 2016 roku nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu. Będzie polegała ona na zawężeniu jezdni z przesunięciem jej przekroju na stumetrowym odcinku DK16 w km 132+300 - 132+400. Na tym odcinku będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h.

W związku z rozpoczynającą się budową obiektu WD10, 9 sierpnia 2016 r. o godz. 12, wykonawca zamierza wprowadzić czasową zmianę organizacji ruchu. Polegać ma ona na zawężeniu jezdni S51 i przesunięciu ruchu do lewej krawędzi na odcinku jednego kilometra. (od km 95+350 do km 96+300). Jest odcinek przy skrzyżowaniu z drogą powiatową 1375N (wjazd do Tomaszkowa).

18 lipca odbyła się wizyta studyjna na budowie obwodnicy zadanie 1. Gości powitał dyrektor kontraktu Jerzy Sobolewski w towarzystwie Szymona Marciniaka, kierownika robót.

Pierwszym punktem była wytwórnia masy bitumicznej w km 8+850. Potem dziennikarze przejechali drogami technologicznymi do km 5+500, gdzie odbywa się wymiana gruntu oraz do km 3+200, gdzie wymiana gruntu jest na ukończeniu. Kolejnym punktem programu był obiekt WD 3 w km 2+500, gdzie obecnie odbywa się montowanie zbrojenia.

Dziennikarzy interesowało m.in. kiedy wykonawca zacznie roboty związane z nakładaniem masy bitumicznej. Padło także pytanie ile dziennie ton żwiru jest przewożonych na budowie.

Kolejna wizyta studyjna planowana jest na przełomie października i listopada.

, ,

11 lipca odbyła się kolejna Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót, które zostały wykonane w poprzednim miesiącu a także plan robót na bieżący miesiąc.

W czerwcu kontynuowano roboty przy wymianie lub zagęszczeniu gruntu na wybranych odcinkach od km 0+150 do km 6+700. Wykonano przebudowy kolizji elektroenergetycznych i wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych. Wykonawca zaczął intensywne roboty przy budowie WD 3, takie jak przede wszystkim wykopy i zbrojenie. Zakończył też budowę bypassa z nawierzchnią z betonu asfaltowego w ciągu drogi S51 przy obiekcie WD 9.

W bieżącym miesiącu wykonawca będzie kontynuował roboty związane z wymianą lub zagęszczaniem gruntu oraz roboty przygotowawcze przy obiektach WS 1, WD 3 i WS 4.

20 lipca 2016 roku o godz. 10:00 nastąpi zmiana organizacji ruchu na S51 od km 95+370 do km 95+130 w miejscowości Tomaszkowo. W związku z planowanym rozpoczęciem robót związanych z budową wiaduktu WD 9 ten odcinek jezdni zostanie zamknięty, a ruch będzie odbywał się przez tymczasowy bypass. W tym miejscu będzie też obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h.

W Tomaszkowie przy DK51 w okolicy km 8+900 obwodnicy powstaje obiekt OUD, czyli Obwód Utrzymania Drogowego. Do tej pory trwały przygotowania gruntu. Natomiast 22 czerwca 2106 roku Wykonawca postawił tymczasowe wygrodzenie.

OUD będzie się składać z budynku administracyjnego, portierni, obiektu warsztatowo-garażowego o łącznej powierzchni ponad 1,4 tys. m kw. oraz magazynu materiałów sypkich o powierzchni ponad 200 m kw.

Zakończenie inwestycji planowane jest w październiku 2017 roku.

, ,

13 czerwca odbyła się IX Rada Budowy. Podczas spotkania wykonawca przedstawił plan robót na kolejny miesiąc oraz przekazał sprawozdanie z robót wykonanych w ubiegłym miesiącu. W maju wykonawca zajmował się głównie przebudową urządzeń melioracyjnych oraz przebudową kolizji elektroenergetycznych i wodociągowych. Ponadto nadal trwa odhumusowanie terenu w km 3+500 – 4+000, km 9+600 – 9+850 oraz 4+700 – 6+500.

Postęp prac projektowych: projekt wykonawczy dróg dojazdowych został wykonany w 99 proc., projekt wykonawczy oświetlenia – 90 proc., projekt wykonawczy przejść ekologicznych mokrych i suchych – 90 proc. oraz projekt wykonawczy przepustów drogowych – 90 proc.

Wykonawca przedstawił plan robót na następny miesiąc. Będzie to m.in. zdjęcie humusu w km 3+200 – 4+000, wykonanie wykopów w km 2+500 – 3+000 oraz km 9+600 – 9+800, wykonanie nasypów w km 2+200 – 4+200 i 4+250 – 4+700, budowa dróg technologicznych i wzmocnienie podłoża już istniejących w km 3+100 – 6+500.

Ustalono datę następnej Rady Budowy na 11 lipca 2016 r.

W związku z rozpoczęciem budowy wiaduktu WD -3 nad obwodnicą w km 2+500 oraz przebudowy drogi powiatowej DP1457N zamknięty zostanie odcinek tej drogi w okolicach miejscowości Kudypy.

Sugerujemy objazd do miejscowości Sząbruk i Naterki drogą krajową nr 16 i drogą powiatową nr DP1370N. 

Zamknięcie ww. odcinka drogi powiatowej w Kudypach zaplanowane jest na godziny popołudniowe w dniu 6 czerwca. Przewidywany czas zamknięcia drogi to okres min. 12 miesięcy.
 

Strony