27 listopada 2017 roku w siedzibie olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się spotkanie przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Inżyniera Rezydenta, przedstawicieli Wykonawców obu zadań oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych. Spotkanie dotyczyło poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie budowy obwodnicy Olsztyna.

 

17 listopada 2017 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 26 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót, które zostały wykonane w miesiącu rozliczeniowym oraz plan robót na bieżący miesiąc.

Do najważniejszych robót w październiku należała kontynuacja układania masy bitumicznej, gdzie położenie warstwy wiążącej wyniosło już 93 proc., a także m.in. układanie trawników dywanowych na pasach rozdziału i na nasypach.

Na większości obiektów trwają prace wykończeniowe takie jak balustrady, bariery, układanie nawierzchni z asfaltu lanego.

Zaangażowanie personelu wyniosło w październiku średnio 536 osób, zaangażowanie sprzętu zaś 235 sztuk.

Ustalono datę kolejnej Rady Budowy na 15 grudnia 2017 r.

7 listopada odbyły się badania grubości asfaltu twardolanego georadarem na obiektach WD3, WS4, WS5,WS6, WS7, WD8.

Sprzęt zwany georadarem wyposażony jest w antenę o wysokiej częstotliwości. Urządzenie jest zintegrowane z pojazdem pomiarowym.

Opracowanie polegać będzie na podaniu grubości średniej warstwy asfaltu z dokładnością do 5mm.

Na wyniki trzeba poczekać około tygodnia.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami budowy obwodnicy zadania 1.

Termin i miejsce najbliższych spotkań to 27 października 2017 r., sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89, godz. 9:00 – 10:00.

Ile materiału produkuje dziennie wytwórnia mas bitumiczych? Jaką grubość mają poszczególne warstwy konstrukcyne nawierzchni  i ile ich jest, zanim zostanie położona ostatnia z nich - warstwa ścieralna. Jakie znaczenie dla lokalnej społeczności mają obiekty mostowe? Ile jest przejść dla zwierząt? I wreszcie ostatnie i najważniejsze - kiedy pojedziemy całością trasy obwodnicy Olsztyna?

Na te i jeszcze wiele innych pytań mogli otrzymać odpowiedź dziennikarze mediów lokalnych, którzy 18 października odwiedzili plac budowy obwodnicy. Konferencja prasowa odbyła się na obiekcie WD3 w Kudypach, który zostanie oddany do użytku dla mieszkańców już w grudniu - jako pierwszy ze wszystkich 11 budowanych na pierwszym odcinku. Dziennikarze mogli także jako pierwszi, spośród osób "z zewnątrz" przejechać po trasie - po swieżo ułożonej masie bitumicznej, na której na większości odcinków pozostało jedynie ułożenie ostatniej warstwy - ścieralnej.

Realnie cały pierwszy odcinek obwodnicy zostanie oddany do użytku w drugiej połowie 2018 roku.

13 października 2017 r. odbyła się 25 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót, który zostały wykonane w miesiącu rozliczeniowym oraz plan robót na bieżący miesiąc.

Do najważniejszych robót należała kontynuacja układania masy bitumicznej. Ułożono beton asfaltowy od km 1+125 do 9+400. Dalsze roboty polegały m.in. na wymianie gruntu w km 9+400 - 9+800, umocnieniu skarp i ułożeniu trawników dywanowych na pasach rozdzielających.

Wśród robót na obiektach mostowych było m.in. wykonanie murów oporowych na WD11, zasypki przyczółków na WD9 i WD10, montaż barier energochłonnych i balustrad na WD3, WS4, WD8.

Na przejściach ekologicznych trwały roboty wykończeniowe - m.in. układanie kostki brukowej.

Ustalono datę kolejnej Rady Budowy na 17 listopada.

Wykonawca pierwszego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że w związku z koniecznością demontażu rusztowań obiektu PZD1a (km 0+000 projektowanej trasy) nad drogą krajową nr 16 w dniach 19.09 - 22.09.2017 będzie prowadził ręczne kierowanie ruchem w rejonie obiektu.

Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

 

15 września 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 24 Rada Budowy. Podczas spotkania zostały omówione bieżące sprawy, a Wykonawca przedstawił zakres robót, które wykonano w ubiegłym miesiącu. Do tych najważniejszych z pewnością należało kontynuowanie układania masy bitumicznej. W sierpniu ułożono ponad 300 tys.m 2 betonu asfaltowego w km od 3+400 do 7+680.

Roboty odbywały się także na obiektach inżynierskich i na OUD.

Rozpoczęto także roboty związane z montażem ekranów akustycznych.

Termin kolejnej Rady Budowy ustalono na 13 października.

 

18 sierpnia 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 23 Rada Budowy. Podczas spotkania zostały omówione bieżące sprawy, a wykonawca przedstawił zakres robót, które były  wykonane w ubiegłym miesiącu. Do tych najważniejszych z pewnością należało układanie masy bitumicznej. Roboty w tym zakresie rozpoczęły się od km 1+700 do km 6+800.

Poza tym roboty wykonywane były na obiektach. M.in. przy WS7, WD8, WD9 - beton ustoju nośnego; WD11 - zasypanie wykopów, PZD1A - deskowanie ustroju nośnego i ściany oporowe. W OUD m.in. zamontano konstrukcję dachu magazynu soli.

Kontynuowano także roboty przy zbiornikach retencyjnych.

Termin następnej Rady Budowy ustalono na 15 września.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktu obwodnicy Olsztyna organizuje kolejne spotkanie pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Termin i miejsce najbliższego spotkania to 2 sierpnia 2017 r. w sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89 godz. 9.00 – 10.00.

Strony