Aktualności

13 czerwca odbyła się IX Rada Budowy. Podczas spotkania wykonawca przedstawił plan robót na kolejny miesiąc oraz przekazał sprawozdanie z robót wykonanych w ubiegłym miesiącu. W maju wykonawca zajmował się głównie przebudową urządzeń melioracyjnych oraz przebudową kolizji elektroenergetycznych i wodociągowych. Ponadto nadal trwa odhumusowanie terenu w km 3+500 – 4+000, km 9+600 – 9+850 oraz 4+700 – 6+500.

Postęp prac projektowych: projekt wykonawczy dróg dojazdowych został wykonany w 99 proc., projekt wykonawczy oświetlenia – 90 proc., projekt wykonawczy przejść ekologicznych mokrych i suchych – 90 proc. oraz projekt wykonawczy przepustów drogowych – 90 proc.

Wykonawca przedstawił plan robót na następny miesiąc. Będzie to m.in. zdjęcie humusu w km 3+200 – 4+000, wykonanie wykopów w km 2+500 – 3+000 oraz km 9+600 – 9+800, wykonanie nasypów w km 2+200 – 4+200 i 4+250 – 4+700, budowa dróg technologicznych i wzmocnienie podłoża już istniejących w km 3+100 – 6+500.

Ustalono datę następnej Rady Budowy na 11 lipca 2016 r.

W związku z rozpoczęciem budowy wiaduktu WD -3 nad obwodnicą w km 2+500 oraz przebudowy drogi powiatowej DP1457N zamknięty zostanie odcinek tej drogi w okolicach miejscowości Kudypy.

Sugerujemy objazd do miejscowości Sząbruk i Naterki drogą krajową nr 16 i drogą powiatową nr DP1370N. 

Zamknięcie ww. odcinka drogi powiatowej w Kudypach zaplanowane jest na godziny popołudniowe w dniu 6 czerwca. Przewidywany czas zamknięcia drogi to okres min. 12 miesięcy.
 

Uwaga na utrudnienia. 30 maja 2016 roku od godziny 10 na DK51 nastąpi zmiana organizacji ruchu. Zmiana dotyczy skrzyżowania z drogą powiatową 1376N (zjazd do miejscowości Tomaszkowo) i polega na czasowym zawężeniu jezdni. Spowodowane jest to robotami przy likwidacji wysepki w obrębie tego skrzyżowania. Wobec tego zostanie też wprowadzone ograniczenie prędkości do 50 km/h.

W związku z rozpoczęciem prac w obrębie węzła Olsztyn Południe - budowy obiektu WD -11 nad obwodnicą oraz przebudowy drogi powiatowej DP1376N (ul. Gietrzwałdzka w Bartągu) zamknięty zostanie wjazd na tę drogę na skrzyżowaniu z DK 51 w okolicy Tomaszkowa.

Zamknięty zostanie również fragment ulicy Gietrzwałdzkiej o długości 1,2 km na odcinku od DK 51 w kierunku stacji kolejowej.

Dojazd do Bartąga z DK 51 będzie możliwy tylko poprzez drogę powiatową DP1374N (ulica Nad Łyną w Bartągu).

Zamknięcie fragmentu ulicy Gietrzwałdzkiej zaplanowane jest na godziny popołudniowe 18 maja.

9 maja to data VIII rady budowy, która odbyła się z udziałem przedstawicieli wykonawcy, konsultanta i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wykonawca przedstawił zakres wykonanych robót, jakie przeprowadził w kwietniu oraz plan pracy na następny miesiąc. W poprzednim miesiącu wykonawca m.in. kontynuował roboty związane z odhumusowaniem w trasie obwodnicy oraz pod drogi technologiczne, rozebrał ogrodzenia wzdłuż DK51, wykonał profilowanie i zagęszczanie podłoża od km 1+600 do 2+600 DD-01 oraz od km 0+300 do 1+726 DD-04.

W maju wykonawca planuje m.in. wykonanie nasypów oraz wykopów przy DD-01, DD04, DD-06, DD-12, DD14a, DD-16.

W maju wykonawca planuje także wykonać prace przygotowawcze dla rozpoczęcia robót związanych z budową obiektów WD-8, WD-9, WD-11.

Została ustalona data następnej rady budowy na 13 czerwca.

Ze względu na sprzyjające warunki pogodowe płazy kontynuowały rozpoczęte w marcu masowe wędrówki do miejsc rozrodu. Pracownicy nadzoru przyrodniczego w kwietniu odłowili z terenu budowy, a następnie przenieśli do siedlisk zastępczych:

759 osobników żaby trawnej,

356 osobników żaby moczarowej,

2850 osobników ropuchy zwyczajnej,

354 osobniki żab zielonych

134 osobniki grzebiuszki ziemnej,

268 osobników traszki zwyczajnej,

17 osobników żmii zygzkowatej,

4 osobniki zaskrońca zwyczajnego.

Zwierzęta zostały odłowione przy użyciu rękawic lub siatki herpetologicznej, a następnie umieszczone w wentylowanym pojemniku i przeniesione oraz jak najszybciej wypuszczone.

, ,

Podczas prac ziemnych przy budowie obwodnicy (odhumusowanie terenu) nadzór archeologiczny natknął się na obiekty archeologiczne z okresu wpływów rzymskich oraz pochodzące z wczesnej epoki żelaza. Są to ślady palenisk oraz elementy ceramiki.

Oba stanowiska znajdują się w okolicach Tomaszkowa. Na chwilę obecną znaleziska nie powodują komplikacji podczas pozostałych robót wykonawcy ani jakichkolwiek opóźnień w pracach nad inwestycją.

 

, , , , ,

 

Informujemy, że od 29 kwietnia od godz. 10:00 na DK51 wykonawca wprowadza zmianę organizacji ruchu. Dotyczy ona zawężenia pobocza jezdni prawej w stronę Olsztyna w km od 94+500 od 95+000 (Tomaszkowo) na czas budowy objazdu. Jednocześnie informujemy, że na tym odcinku zacznie obowiązywać ograniczenie prędkości do 70 km/h.

11 kwietnia odbyła się VII rada budowy, w której udział wzięli przedstawiciele wykonawcy, konsultanta i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podczas spotkania wykonawca przedstawił postęp prac na obwodnicy przy zadaniu 1, a także plan robót na następny miesiąc.

W marcu, poza pracami projektowymi, zostały wykonane przede wszystkim roboty związane z wykonaniem tymczasowych placów składowych i dróg technologicznych w ich rejonie (km 1+500, 3+100, 4+500).

W następnym miesiącu wykonawca planuje kontynuować roboty związane z placami składowymi, tymczasowymi przyłączami energetycznymi na potrzeby zasilania tych placów, dostawę materiałów nasypowych, rozbiórkę kolidujących ogrodzeń oraz reklam przydrożnych. Wykonawca rozpocznie także odhumusowanie w śladzie trasy głównej km 1+500 do 3+000 oraz 6+500 do 7+500.

Ustalono termin następnej rady budowy na 9 maja.

Mimo ustawionych wzdłuż trasy budowanej obwodnicy płotków herpetologicznych, części zwierząt udaje się przedostać na teren budowy. Wiosną, po zimowym przebudzeniu, płazy rozpoczynają wędrówkę do miejsc lęgowych, gdzie będą mogły złożyć skrzek. Instynkt jest tak silny, że mimo ustawionych wzdłuż trasy budowanej obwodnicy płotków herpetologicznych, niektórym zwierzętom udaje się przedostać na teren budowy, w miejscach, gdzie trasa przecina szlak ich podróży.

Herpetolodzy z nadzoru inwestycji codziennie zbierają płazy do pojemników i przenoszą je w pobliże oczek wodnych w okolicach Tomaszkowa.

Dziennie łapią od kilkunastu do kilkudziesięciu sztuk, najczęściej ropuchy szare – gatunek prawnie chroniony w Polsce.

, ,

Strony