15 grudnia 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 27 Rada Budowy. Podczas spotkania Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w poprzednim miesiącu oraz plan robót na miesiąc bieżący.

Zaawansowanie robót drogowych łącznie wynosi ponad 65 proc. W tym : nasypy, wykopy i inne roboty ziemne - 85 proc.

- roboty bitumiczne bez warstwy ścieralnej (ostatniej) - 90 proc. - nie licząc węzłów,

- roboty bitumiczne na węzłach: Węzeł Zachód - 30 proc. węzeł Południe - 25 proc.
W tej chwili trwają roboty przy montażu barier energochłonnych, humusowaniu pasów rozdziału, umacnianiu poboczy, układaniu krawężników. Jeśli pozwala na to temperatura, kontynuuje się układanie masy bitumicznej głównie na drogach dojazdowych na węzłach Południe i Zachód.
Zaawansowanie robót mostowych łącznie wynosi: 90 proc.
Na obiektach trwają głównie roboty wykończeniowe m.in. montaż schodów skarpowych, balustrad. Na dużym przejściu dla zwierząt (nad drogą DK16) w okolicach Kudyp kontynuacja zasypów, budowa nasypu najazdowego, montaż murów oporowych oraz izolacja ustroju nośnego.
Ustalono datę następnej Rady Budowy na 26 stycznia.
 

27 listopada 2017 roku w siedzibie olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się spotkanie przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Inżyniera Rezydenta, przedstawicieli Wykonawców obu zadań oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych. Spotkanie dotyczyło poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie budowy obwodnicy Olsztyna.

 

17 listopada 2017 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 26 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót, które zostały wykonane w miesiącu rozliczeniowym oraz plan robót na bieżący miesiąc.

Do najważniejszych robót w październiku należała kontynuacja układania masy bitumicznej, gdzie położenie warstwy wiążącej wyniosło już 93 proc., a także m.in. układanie trawników dywanowych na pasach rozdziału i na nasypach.

Na większości obiektów trwają prace wykończeniowe takie jak balustrady, bariery, układanie nawierzchni z asfaltu lanego.

Zaangażowanie personelu wyniosło w październiku średnio 536 osób, zaangażowanie sprzętu zaś 235 sztuk.

Ustalono datę kolejnej Rady Budowy na 15 grudnia 2017 r.

7 listopada odbyły się badania grubości asfaltu twardolanego georadarem na obiektach WD3, WS4, WS5,WS6, WS7, WD8.

Sprzęt zwany georadarem wyposażony jest w antenę o wysokiej częstotliwości. Urządzenie jest zintegrowane z pojazdem pomiarowym.

Opracowanie polegać będzie na podaniu grubości średniej warstwy asfaltu z dokładnością do 5mm.

Na wyniki trzeba poczekać około tygodnia.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami budowy obwodnicy zadania 1.

Termin i miejsce najbliższych spotkań to 27 października 2017 r., sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89, godz. 9:00 – 10:00.

Ile materiału produkuje dziennie wytwórnia mas bitumiczych? Jaką grubość mają poszczególne warstwy konstrukcyne nawierzchni  i ile ich jest, zanim zostanie położona ostatnia z nich - warstwa ścieralna. Jakie znaczenie dla lokalnej społeczności mają obiekty mostowe? Ile jest przejść dla zwierząt? I wreszcie ostatnie i najważniejsze - kiedy pojedziemy całością trasy obwodnicy Olsztyna?

Na te i jeszcze wiele innych pytań mogli otrzymać odpowiedź dziennikarze mediów lokalnych, którzy 18 października odwiedzili plac budowy obwodnicy. Konferencja prasowa odbyła się na obiekcie WD3 w Kudypach, który zostanie oddany do użytku dla mieszkańców już w grudniu - jako pierwszy ze wszystkich 11 budowanych na pierwszym odcinku. Dziennikarze mogli także jako pierwszi, spośród osób "z zewnątrz" przejechać po trasie - po swieżo ułożonej masie bitumicznej, na której na większości odcinków pozostało jedynie ułożenie ostatniej warstwy - ścieralnej.

Realnie cały pierwszy odcinek obwodnicy zostanie oddany do użytku w drugiej połowie 2018 roku.

13 października 2017 r. odbyła się 25 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót, który zostały wykonane w miesiącu rozliczeniowym oraz plan robót na bieżący miesiąc.

Do najważniejszych robót należała kontynuacja układania masy bitumicznej. Ułożono beton asfaltowy od km 1+125 do 9+400. Dalsze roboty polegały m.in. na wymianie gruntu w km 9+400 - 9+800, umocnieniu skarp i ułożeniu trawników dywanowych na pasach rozdzielających.

Wśród robót na obiektach mostowych było m.in. wykonanie murów oporowych na WD11, zasypki przyczółków na WD9 i WD10, montaż barier energochłonnych i balustrad na WD3, WS4, WD8.

Na przejściach ekologicznych trwały roboty wykończeniowe - m.in. układanie kostki brukowej.

Ustalono datę kolejnej Rady Budowy na 17 listopada.

Wykonawca pierwszego odcinka obwodnicy Olsztyna informuje, że w związku z koniecznością demontażu rusztowań obiektu PZD1a (km 0+000 projektowanej trasy) nad drogą krajową nr 16 w dniach 19.09 - 22.09.2017 będzie prowadził ręczne kierowanie ruchem w rejonie obiektu.

Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

 

15 września 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 24 Rada Budowy. Podczas spotkania zostały omówione bieżące sprawy, a Wykonawca przedstawił zakres robót, które wykonano w ubiegłym miesiącu. Do tych najważniejszych z pewnością należało kontynuowanie układania masy bitumicznej. W sierpniu ułożono ponad 300 tys.m 2 betonu asfaltowego w km od 3+400 do 7+680.

Roboty odbywały się także na obiektach inżynierskich i na OUD.

Rozpoczęto także roboty związane z montażem ekranów akustycznych.

Termin kolejnej Rady Budowy ustalono na 13 października.

 

18 sierpnia 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 23 Rada Budowy. Podczas spotkania zostały omówione bieżące sprawy, a wykonawca przedstawił zakres robót, które były  wykonane w ubiegłym miesiącu. Do tych najważniejszych z pewnością należało układanie masy bitumicznej. Roboty w tym zakresie rozpoczęły się od km 1+700 do km 6+800.

Poza tym roboty wykonywane były na obiektach. M.in. przy WS7, WD8, WD9 - beton ustoju nośnego; WD11 - zasypanie wykopów, PZD1A - deskowanie ustroju nośnego i ściany oporowe. W OUD m.in. zamontano konstrukcję dachu magazynu soli.

Kontynuowano także roboty przy zbiornikach retencyjnych.

Termin następnej Rady Budowy ustalono na 15 września.

Strony