Aktualności

21 marca odbyła się kolejna, VI Rada Budowy. Podczas spotkania wykonawca przedstawił m.in. harmonogram robót na następny miesiąc i złożył raport miesięczny z wykonania prac w lutym. Zostały zakończone roboty związane z wycinką drzew i krzewów oraz karczowaniem pni i korzeni. Zakończone zostały roboty związane z wygrodzeniem kompleksów leśnych i wykonaniem płotków herpetologicznych. Został ustalony kolejny termin Rady Budowy na 11 kwietnia.

Ze względu na warunki atmosferyczne – płazy pozostają w hibernacji. Nie obserwowano osobników herpetofauny na terenie ani w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy. Nie mniej zamontowano płotki herpetologiczne, aby zapobiec wtargnięciu płazów lub gadów na teren budowy w sytuacji, gdy zwierzęta te obudzą się ze snu zimowego. Ustawione płotki zostały pochylone w kierunku „na zewnątrz” placu budowy, co utrudni przedostawanie się płazów na teren budowy, a jednocześnie ułatwi ewentualną ucieczkę płazów, które mogłyby znaleźć się na terenie, na którym prowadzone będą prace budowlane. W dalszej kolejności, gdy hibernacja płazów zakończy się, nastąpi ich przeniesienie z okolic terenu budowy przez herpetologów na tereny bezpieczne.

, ,

W lutym wykonawca prowadził prace związane z usuwaniem karp pozostałych po wycince drzew w ubiegłych miesiącach. Kompleksy leśne zostały wygrodzone na czas budowy za pomocą siatki leśnej, aby zabezpieczyć roślinność i powierzchnie zadrzewione przed zniszczeniem przez maszyny budowlane.       

, ,

21 marca to data rozpoczęcia głównych robót budowlanych. Od listopada trwały prace związane z wycinką i karczowaniem drzew i krzewów oraz zdejmowanie humusu. Po dokładnym wytyczeniu trasy przez geodetów, już pod koniec marca możliwe będzie wjechanie ciężkiego sprzętu na teren budowy.

, ,

Strony