19 paździenika 2018 roku odbyła się 37 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan robót na miesiąc kolejny. Zaawansowanie robót we wrześniu wyniosło: roboty drogowe: roboty przygotowawcze 91 proc., roboty ziemne/wzmocnienia gruntu 99 proc., odwodnienia: 85 proc., podbudowy: 76 proc., nawierzchnia: 41 proc.. Roboty wykończeniowe: humusowanie: 68 proc., oznakowanie pionowe i poziome: 3,71 proc., bariery ochronne: 61 proc., elementy ulic: 77 proc., ogrodzenia dróg: 52 proc., ekrany akustyczne: 91 proc. Obiekty inżynierskie: roboty przygotowawcze 100 proc., fundamenty 100 proc., podpory i konstrukcje oporowe 100 proc., ustroje nośne 100 proc., łożyska 100 proc., urządzenia dylatacyjne 100 proc., odwodnienie 94 proc., izolacje 98 proc., wyposażenie 91 proc., roboty przyobiektowe 94 proc., roboty nawierzchniowe 74 proc., próbne obciążenia obiektów 70 proc. Roboty branżowe 91 proc.